Proces en meedenken

Te volgen proces

Wij betrekken de buurt bij het tot stand komen van een plan en de eventuele inrichting van het

Wij hebben de buurt betrokken bij het tot stand komen van een plan en de eventuele inrichting van het openbaar gebied, onder andere door bewoners naar hun mening te vragen. In de toekomst nemen wij belangstellenden die zich hebben aangemeld mee in het proces.

Het te doorlopen proces bestaat uit een aantal stappen, verbeeld in onderstaand diagram. Wij bevinden ons nu bij de stap 2 van het proces. Dit houdt in dat het intentiedocument en de programmatische uitgangspunten zijn vastgesteld en dat wij de concept bouwenvelop aan het uitwerken zijn. In een bouwenvelop staan de uitgangspunten, randvoorwaarden en kenmerken van het toekomstige bouwplan beschreven. Deze wordt ter consultatie aan de buurt voor gelegd. Alle reacties hierop worden, samen met de antwoorden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neem vervolgens een definitief besluit over de bouwenvelop.

Stap 1

Wij hebben met een aantal direct naastgelegen VvE’s en het bestuur van het rondje Ringpark een eerste inventariserend gesprek gehad. Ook hebben wij naar aanleiding van onze eerste mailing veel reacties gehad op onze vragen omtrent kansen/aandachtspunten en verbetermogelijkheden. Deze stap hebben wij als waardevol ervaren en heeft ons inzicht gegeven in hetgeen er speelt rondom de locatie.

Inmiddels hebben wij aan de hand van de inventarisatie, samen met de gemeente de punten bepaald die belangrijk zijn en terug moeten komen in het plan (zoals categorieën woningen, stedenbouwkundige randvoorwaarden, openbare ruimte etc.).

Stap 2 – 1e en 2e kwartaal 2022

Op 24 juni 2021 heeft er een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. De verzamelde informatie in stap 1 en de uitkomsten van de informatieavond zal de basis vormen voor stap 2. Wij stellen samen met de gemeente de concept bouwenvelop op. In een bouwenvelop staan de uitgangspunten, randvoorwaarden en kenmerken van het toekomstig bouwplan beschreven.  Deze wordt ter consultatie aan de buurt voorgelegd. Alle reacties hierop worden, samen met de antwoorden, voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een definitief besluit over de bouwenvelop.

Stap 3 – 3e kwartaal 2022

Nadat de bouwenvelop is vastgesteld, wordt het bouwplan verder uitgewerkt en een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Deze zal ter inzage worden gelegd en hier kunnen zienswijzen op worden ingediend. Dit kan een bezwaar op het plan zijn, maar ook een compliment. Na de ter inzagelegging, worden alle zienswijzen verwerkt en neemt het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit over het plan.

Stap 4 en 5 – 1e en 2e kwartaal 2022

Op basis van het nieuwe bestemmingsplan kunnen vervolgens de vergunningen voor de bouw van de woningen en de aanleg van het plangebied worden aangevraagd (STAP 4). Nadat de vergunningen zijn verleend kan worden gestart met de realisatie van de plannen (STAP 5). De daadwerkelijke uitvoering van de bouwwerkzaamheden zullen met de omgeving worden afgestemd. Hierbij kunt u denken aan routing bouwverkeer, planning en veiligheid.