Proces en meedenken

Te volgen proces

Wij hebben de buurt betrokken bij het tot stand komen van een plan en de eventuele inrichting van het openbaar gebied, onder andere door bewoners naar hun mening te vragen. In de toekomst nemen wij belangstellenden die zich hebben aangemeld mee in het proces.

Het te doorlopen proces bestaat uit een aantal stappen, verbeeld in onderstaand diagram. Wij bevinden ons nu bij de stap 3 van het proces. Dit houdt in dat een nieuw bestemmingsplan is opgesteld en ter inzage ligt van 15 december 2023 tot 26 januari 2024. Hierop kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Het College van B&W en de gemeenteraad zullen uiteindelijk hun besluit nemen over het plan.

Stap 0

Eind 2020 is een intentieovereenkomst met de gemeente Utrecht overeengekomen. Dit document vormt de basis voor de herontwikkeling van de Veilingstraat 10 en bijbehorend participatietraject. In dit document hebben beide partijen met elkaar afgesproken om de mogelijkheid om tot een haalbaar plan te komen, te gaan onderzoeken.

Stap 1

Na het overeenkomen van de intentieovereenkomst zijn de wensen geïnventariseerd van omwonenden en de gemeente. Met een aantal direct naastgelegen VvE’s en het bestuur van het rondje Ringpark is hiervoor een inventariserend gesprek gevoerd. Ook zijn naar aanleiding van een mailing naar omwonenden veel reacties gekomen op onze vragen omtrent kansen/aandachtspunten en verbetermogelijkheden voor de locatie. Deze stap hebben wij als waardevol ervaren en heeft ons inzicht gegeven in hetgeen er speelt rondom de locatie.

Aan de hand van deze inventarisaties is samen met de gemeente bepaald welke punten belangrijk zijn en terug moeten komen in het plan (zoals categorieën woningen, stedenbouwkundige randvoorwaarden, inrichting openbare ruimte etc.). Deze punten zijn vastgelegd in het Programma van Uitgangspunten (PUp) welke op 13 januari 2022 is vastgelegd door het college van de gemeente Utrecht.

Stap 2

Op 24 juni 2021 heeft er een informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. De uitganspunten uit de PUp en de uitkomsten van de informatieavond van 24 juni 2021 heeft de basis gevormd voor de bouwenvelop welke samen met de gemeente is opgesteld. In deze bouwenvelop staan de uitgangspunten, randvoorwaarden en kenmerken van het toekomstig bouwplan beschreven.  Op 16 november 2022 is er opnieuw een informatieavond georganiseerd naar aanleiding van de terinzagelegging van de concept-bouwenvelop. De definitieve bouwenvelop wordt gezamenlijk met de zienswijze en de beantwoording hiervan voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een definitief besluit over de bouwenvelop.

Stap 3

Nadat de bouwenvelop is vastgesteld, wordt het bouwplan verder uitgewerkt en een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan zal ook ter inzage worden gelegd en hier kunnen zienswijzen op worden ingediend. Dit kan een bezwaar op het plan zijn, maar ook een compliment. Na de ter inzagelegging, worden alle zienswijzen verwerkt en neemt het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit over het plan.

Stap 4 en 5

Op basis van het nieuwe bestemmingsplan kunnen vervolgens de vergunningen voor de bouw van de woningen en de aanleg van het plangebied worden aangevraagd (STAP 4). Nadat de vergunningen zijn verleend kan worden gestart met de realisatie van de plannen (STAP 5). De daadwerkelijke uitvoering van de bouwwerkzaamheden zal met de omgeving worden afgestemd. Hierbij kunt u denken aan routing bouwverkeer, planning en veiligheid.