Proces en meedenken

Te volgen proces

Wij betrekken de buurt bij het tot stand komen van een plan en de eventuele inrichting van het openbaar gebied, onder andere door naar hun mening te vragen en ze mee te nemen in het proces.

Het te doorlopen proces bestaat uit een aantal stappen, verbeeld in onderstaand diagram. Wij bevinden ons nu bij de start van het proces (stap 1). Dit houdt in dat het intentiedocument is vastgesteld.

 

Stap 1

Hierin spreken we samen met de gemeente af welke punten belangrijk zijn en terug moeten komen in het plan (zoals categorieën woningen, stedenbouwkundige randvoorwaarden, openbare ruimte e.d.). Deze programmatische uitgangspunten vormen de basis voor de nog op te stellen bouwenvelop. In een bouwenvelop staan de uitgangspunten, randvoorwaarden en kenmerken van het toekomstig bouwplan beschreven.

Tevens nemen wij contact op met de afgevaardigden van de direct naastgelegen VVE’s van gebouw Crescendo, Croeselaan 249 t/m 369 (oneven), Croeselaan 247 en het bestuur van het rondje Ringpark.

Wij horen graag wat omwonenden belangrijk vind bij de nieuwe invulling van het plangebied door het beantwoorden van de vragen hieronder. Uw reactie kunt u, liefst voor 7 januari 2021 achterlaten via de link ‘Op de hoogte blijven’.

  1. Welke kansen/verbetermogelijkheden ziet u bij de herontwikkeling?
  2. Welke problemen/aandachtspunten zijn er in de wijk rondom de locatie?
  3. Waar wordt u blij van op deze locatie?

Stap 2 – 1e kwartaal 2021

Met alle informatie die wij verzamelen bij stap 1 maken wij samen met de gemeente de concept bouwenvelop. Voordat we starten met het opstellen van deze concept bouwenvelop zal er een informatie avond voor omwonenden plaatsvinden.  De concept bouwenvelop zal worden voorgelegd aan de buurt voor consultatie. Alle reacties hierop worden, samen met antwoorden daarop, voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt dan een definitief besluit over de bouwenvelop.

Stap 3 – 2e kwartaal 2021

Nadat de bouwenvelop is vastgesteld, wordt het bouwplan verder uitgewerkt en een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Deze zal ter inzage worden gelegd en hier kunnen zienswijzen op worden ingediend. Dit kan een bezwaar op het plan zijn, maar ook een compliment. Na de ter inzagelegging, worden alle zienswijzen verwerkt en neemt het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit over het plan.

Stap 4 en 5 – 1e kwartaal 2022

Op basis van het nieuwe bestemmingsplan kunnen vervolgens de vergunningen voor de bouw van de woningen en de aanleg van het plangebied worden aangevraagd (STAP 4). Nadat de vergunningen zijn verleend kan worden gestart met de realisatie van de plannen (STAP 5). De daadwerkelijke uitvoering van de bouwwerkzaamheden zullen met de omgeving worden afgestemd. Hierbij kunt u denken aan routing bouwverkeer, planning en veiligheid.

Informatie van de gemeente Utrecht over dit project vindt u hier op de gemeentesite.